• 5 គូល្បីៗនៅ ONE: WARRIORS OF THE WORLD (វីដេអូ)
  • Toshiba ចេញ Hard Disk ​ទំហំយក្ស​ដល់ 14TB ដំបូងគេ​លើ​លោក សម្រាប់​តម្រូវការ​ក្នុង​ DATA Center
  • មេដឹកនាំ​គំនិត​ផ្នែកទីផ្សារ​ដែល​សហគ្រិន​ទាំងអស់​គួរ​ដើរតាម