ដឹ​ភ្នំពេញ​ថាមស៍​ ផ្សារ​ភ្ជាប់​​បច្ចេកវិទ្យាទៅ​នឹង​​តម្រូវការ​​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​មិត្ត​អ្នក​អាន ពាំនាំ​​គន្លឹះ និង​ព័ត៌មាន​​​​​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​គំនិត​អាជីវកម្ម ព្រម​ជាមួយ​​បែបបទ​ជីវិត និង​​ការ​កម្សាន្ត​ដ៏​សម្បូរ​បែប​។

The Phnom Penh Times features technology news & tips of significant interest to your daily life, brings up news & tips for business ideas and entertains you with latest news on lifestyle, fashions and trends.


ទំនាក់ទំនង | Contact Us

#228A, St. Lum, Sangkat Steng Meanchay, Khan Meanchay, Phnom Penh.
T: 015 33 18 19 | W: www.thephnompenhtimes.com
F: www.facebook.com/thephnompenhtime
E-mail: srun@thephnompenhtimes.com