ព័ត៌មាន |

សិក្ខាសាលាស្តីពីមានលុយតិចក៏ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មបាន

កម្មវិធីបង្ហាញ  វិធីដែលជំនួសលុយបានហើយបង្កើតបានជាដើមទុន ព្រោះពេលចង់ចាប់ផ្តើមការខ្វះលុយជាបញ្ហាមួយទៅហើយ តែបើខ្វះ  វិធី ទៀត គឺថែមបញ្ហាមួយជាន់ទៀត ខ្វះ + ខ្វះ = កាន់តែពិបាកចាប់ផ្តើម ។ បើលោក-អ្នកពិតជាចង់ចាប់ផ្តើមមែនសូមស្វែងរកសួរ វិធី ពីអ្នកដែលធ្លាប់ចាប់ផ្តើមបានដោយអត់លុយ$ តែគាត់មាន អ្វីដែលសំខាន់លើស លុយ ទើបអាចទាក់ទាញ លុយ មកចាប់ផ្តើម ដោយមិនបាច់យកប្លង់ដីផ្ទះទៅដាក់ធនាគា ។

 

ប្រធានបទដែលនឹងលើកយកមកបង្ហាញរួមមាន ៖

- ការកសាងប្រភពទុនមុនពេលត្រូវការ

- វិធីសាស្ត្រប្រមូលដើមទុន

- វិធីខ្ចីលុយដោយមិនពោលថា “សុំខ្ចី”

- ខ្ចីដោយតបស្នងវិញលើសការប្រាក់

- ខ្ចីបានយូ ខ្ចីអត់ប្លង់ដីដាក់ ខ្ចី ដោយអ្នកខ្ចី ជាអ្នកកំណត់ លក្ខខណ្ឌ សង

- ខ្ចី ដោយបំលែងជាដើមទុនរួម 2ឆ្នាំក្រោយ

- ខ្ចីលុយដោយ ម្ចាស់លុយ ជាអ្នកជំពាក់ អ្នកខ្ចីវិញ

- វិធីបូជា គំរោងតូច ដើម្បី គំរោងធំ

- អត់ទាន់មានលុយ ក៌ចចារជាមួយរោងចក្រ ក្រៅប្រទេសបាន

- ក្បួនទទួលបានសិទ្ឋ ចែកចាយទំនិញផ្តាច់មុខដោយអត់មានលុយ កក់ ។

- បង្កើត ផលិតកម្ម ដើមទុនត្រឹម12ម៉ឺន$ ដោយលុយ តិចបំផុតហើយ យកដើមទុនពី ដេប៉ូមកប្រើ លុយគេច្រើនជាងលុយយើង

- ការសរសេរ លិខិត ទទួលប្រាក់បណ្តាក់ទុន

- ភាសាសាស្រ្ត និងសិល្បៈក្នុងការ បង្ហាញគំរោង ទៅម្ចាស់លុយ

 

សូមខលទំនាក់ទំនងចូលរួម ៖ 016 62 39 90 - 081 31 61 91

ទីតាំង Brew House  ភ្នំពេញ

ចាប់ពីម៉ោ 5: 30pm - 8:30pm នៅ

ថ្ងៃទី 18 - 01 - 2017

 តម្លៃចូលរួម 19$ ក្នុង ម្នាក់

បញ្ជាក់ ៖ សូមអញ្ជើញមកដល់អោយបានទាន់ពេលដើម្បីការបង្ហាញបានចប់ដោយលំអិត កម្មវិធី នេះប្រសើរបំផុតសម្រាប់អ្នកចង់ចាប់ផ្តើម &ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច មិនសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតធំឡើយ ។

រៀបចំដោយ: YES I CAN GO FOR GOAL ស្មោះនឹងគោលដៅ

មតិយោបល់