អភិវឌ្ឍចំណេះដឹង | November 28, 2021 | 147

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានៃវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន ដើម្បីបង្កើនជំហរសកលរបស់ប្រទេសថៃក្នុងសេវាកម្មសុខភាព

បាងកក/ប្រទេសថៃ - យោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ Numbeo ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព ប្រទេសថៃបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីប្រាំបីសម្រាប់ឆ្នាំ 2021 ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។   ជោគជ័យនេះបានកើតឡើងដោយសារតែការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់ប្រទេសក្នុងការអនុវត្ត និងការអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមលើការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសកល (UHC) របស់ខ្លួន។  

 

 

 

លើសពីនេះ សេវាវេជ្ជសាស្រ្ដ ដែលផ្តល់ ជូន នៅសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ដទាំងអស់ និងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពដែល ចែកចាយ ទូទាំងប្រទេស គឺត្រូវតាមស្តង់ដារ អន្តរជាតិ។   បន្ថែមពីលើហេតុផលខាងលើ អគ្គលេខាធិការនៃការិយាល័យគណៈកម្មការសុខភាពជាតិ លោក Prateep Thanakijcharoen បានចាត់ទុកប្រព័ន្ធសេវាវេជ្ជសាស្រ្តដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសថៃថា ដោយសារវាមានការចូលរួមពីប្រទេសខ្លួន ទាំងសេវាលើកកម្ពស់សុខភាព និងការការពារសុខភាព។  

 

 

 

ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើអាទិភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យសុខាភិបាលជាងវិស័យផ្សេងទៀត ប្រធានសមាគមថៃសម្រាប់ផែនការទីក្រុង លោក Thapana Boonyapravitr មានប្រសាសន៍ថា “រហូតមកដល់ពេលនេះ ធម្មនុញ្ញសុខភាពត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការចំនួន៥ រួចហើយ។ នៅពេលអនាគត គ្លីនិកកែសម្ផស្ស គ្លីនិកឱសថបុរាណថៃ និងសេវាវេជ្ជសាស្រ្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត នឹងអាចផ្តល់សេវារបស់ពួកគេនៅក្នុងសណ្ឋាគារ»។  

 

 

 

 

លោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា អ្នកជំនាញផ្នែកឱសថបុរាណថៃ និងកសិករដែលផលិតឱសថបុរាណនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ និងមានរីកចម្រើនពីគម្រោងនេះ។

 

 

 

មតិយោបល់